ลดไขมันต้นขา ไขมันร่างกาย (Body Fat) ถือว่ามีความสำคัญต่อร่างกาย โดยทำหน้าที่สะสมแคลอรี่หรือพลังงานส่วนเกินที่ได้รับมาจากการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มไว้ในร่างกาย เพื่อนำออกมาใช้เมื่อรู้สึกหิว อีกทั้งยังช่วยให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่ควบคุมการทำงานของระบบเมตาบอลิซึม

ลดต้นขา

ลดไขมันต้นขา

การวัดไขมันจะช่วยให้รู้ว่าร่างกายมีปริมาณไขมันมากน้อยเท่าไหร่ ลดไขมันต้นขา โดยทั่วไปแล้ว ผู้ชายจะมีไขมันในระดับที่จำเป็นต่อร่างกายอยู่ที่ร้อยละ 2-4 ส่วนผู้หญิงมีไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายอยู่ที่ร้อยละ 10-12 หากผู้ชายและผู้หญิงมีไขมันในร่างกายมากกว่าร้อยละ 26 และ 32 ตามลำดับ จะถือว่าอยู่ในภาวะอ้วน ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ชายมีแนวโน้มสะสมไขมันที่หน้าท้อง ส่วนผู้หญิงมักสะสมไขมันส่วนเกินตามต้นขาและก้น โดยไขมันที่สะสมตามต้นขาและก้นอาจไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัด

ไขมันต้นขาสำคัญต่อสุขภาพอย่างไร ?

ผู้ที่มีต้นขาใหญ่เสี่ยงป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้น้อยกว่าผู้ที่มีต้นขาเล็ก งานวิจัยชิ้นหนึ่งได้ทำการศึกษาผู้เข้าร่วมวิจัยที่อยู่ในช่วงอายุ 35-65 ปี จำนวน 2,816 คน โดยวัดองค์ประกอบของร่างกาย ซึ่งรวมไปถึงรอบต้นขา พบว่าผู้ที่มีต้นขาเล็กอาจเสี่ยงป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้สูงกว่า อย่างไรก็ตาม ยังไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน เพราะไม่ได้ระบุว่าผู้ที่มีต้นขาใหญ่เกิดจากกล้ามเนื้อหรือไขมันสะสม ลดไขมันต้นขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *